ഓണം ആശംസകള്‍..............ഓണം ആശംസകള്‍........ഏവ൪ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍......ഓണം ആശംസകള്‍..............ഓണം ആശംസകള്‍..............ഓണം ആശംസകള്‍.